V e r s i t a l i e, S.L.

 

 

                                           

                                                                                           Translation Services MENU  

Metodologia

 

Les claus perquè un projecte de traducció esdevingui satisfactori són una organització correcta i un seguiment escrupolós de cada fase del projecte, així com una aplicació exhaustiva i responsable d’una metodologia acurada.

 

 

 

Anàlisi del projecte

 

 

image

Quan rebem una sol·licitud de pressupost, examinem les exigències específiques del projecte (context, públic al qual va destinat, volum, nombre de paraules, termini d’execució, format d’origen i destí, etc.), per tal de determinar posteriorment els recursos necessaris per garantir l’excel·lència del nostre treball.

Segons el resultat d’aquesta anàlisi, preparem un pressupost preliminar, elaborem una metodologia i establim un calendari de terminis.

 

 

Inici del procés de traducció

 

image

Una vegada que el client ha confirmat l’aprovació del pressupost, iniciem el servei, sempre en contacte continu i atenent les seves necessitats i totes les observacions que es puguin plantejar.

Aleshores s’estableix un pla de treball i s’assigna la traducció al traductor o equip de traductors especialitzats, alhora que s’indiquen clarament les pautes o instruccions particulars per a la traducció. El traductor o equip de traductors assignats, a més de tenir un coneixement lingüístic i cultural ampli de l’idioma del text original, tradueixen sempre vers el seu idioma matern i són especialistes en l’àrea temàtica que és objecte de l’encàrrec.

Per a determinats projectes i en els casos en què així ho requereixi el client, és possible emprar programes de traducció assistida per ordinador (eines TAO). Aquestes eines integren una memòria de traducció (base de dades) que ens permet elaborar glossaris terminològics i adaptar les traduccions al vocabulari específic del client. Així es garanteix la coherència del text traduït, ja que aquestes memòries serveixen com a font de consulta de traduccions prèvies.

La traducció, un cop acabada, passa per un control de qualitat estricte en el qual es duu a terme la revisió comparativa del text (es verifica la coherència terminològica, l’estil, format, etc.) i la lectura final.

 

Lliurament final i avaluació del projecte

 

 
image

Quan s’ha conclòs el control de qualitat, es lliura la traducció al client i s’activa un protocol de seguiment en el qual prenem bona nota de les observacions, suggeriments o de les modificacions ulteriors a implementar que ens permetin garantir la qualitat final del producte i la màxima satisfacció del client.

 

Les dades que s’obtenen, tant pel que fa a les observacions per part dels clients com les que es faciliten durant el control de qualitat, s’analitzen conjuntament amb els traductors implicats en el projecte per tal d’obtenir conclusions, corregir possibles desajustos en el procés i dissenyar, desenvolupar i incorporar noves mesures en la nostra metodologia que ens permetin mantenir una dinàmica de millora contínua.

 

 

 

 

 

Seguim la normativa europea relativa a la traducció (UNE-EN-15038). Aquesta norma estableix els requisits que han de complir els proveïdors de serveis de traducció per oferir un servei de qualitat.

 

 

Per tal d’aconseguir els objectius marcats és molt important establir una línia de comunicació clara i definida amb els nostres clients per determinar les pautes que cal seguir en el procés de traducció, les seves expectatives i enfocament; és a dir, to, terminologia tècnica, preferències personals, etc.

 

 

TRADOS STUDIO 2017