V e r s i t a l i e, S.L.

 Translation
Services MENU

Condicions Generals de Contractació

 

L’objecte d’aquest apartat és regular i informar sobre les bases de contractació general dels serveis que ofereix la nostra agència, i constituir el marc jurídic en què es desenvolupa la relació contractual entre els nostres clientes i VERSITALIE, S.L.

 

 

 

 

 

Condicions Generals de Contractació

 

1. Pròleg

Aquestes condicions generales de contractació s’apliquen a totes les qüestions i disputes que sorgeixin de la relació comercial entre VERSITALIE, S.L., d’ara endavant l’agència de traducció, i el client. Serà d’aquesta manera llevat que s’acordi expressament treballar segons unes condicions diferents.

Es considera que el client accepta aquestes condicions tan aviat com remeti el pressupost elaborat per VERSITALIE, S.L. signat i segellat, la qual cosa constitueix la consegüent acceptació de l’encàrrec.

La possible invalidesa d’alguna disposició no ha d’afectar la validesa de la resta.

Les condicions generals pròpies del client només regiran després de l’acceptació expressa i per escrit de l’agència de traducció.

 

2. Ordre de comanda

L’ordre de comanda s’ha d’efectuar enviant per correu electrònic el pressupost signat i segellat i l’agència de traducció ha de confirmar que l’ha rebuda. L’agència de traducció ha de disposar, com a molt tard en començar amb la realització de l’encàrrec, de tots els materials necessaris per dur-lo a terme. La agencia de traducció no es responsabilitza de retards ni errades en el treball motivats per una ordre de comanda defectuosa, incompleta o confusa.

El client es compromet a informar a l’agència de traducció, com a molt tard en el moment de la formalització de la comanda, sobre tots els aspectes rellevants per a la realització de l’encàrrec, com idiomes, terminologia, finalitat, format, etc. Si aquests matisos canvien algun aspecte important en la comanda, el preu es pot modificar. Si el client no informa a l’agència de traducció sobre algun aspecte important, no té dret a cap tipus d’indemnització ni descompte amb motiu de les deficiències, causades, per exemple, perquè no ha informat sobre la finalitat i la traducció no s’adequa a la finalitat prevista. 

 

3. Modificació/cancel·lació de l’encàrrec

En cas que el client vulgui modificar l’encàrrec després d’haver-lo formalitzat, VERSITALIE, S.L. es reserva el dret de modificar alhora la data de lliurament i els preus. Les modificacions s’han de confirmar per escrit.

El client només està autoritzat a cancel·lar l’encàrrec en cas que la data de lliurament i la pròrroga s’ultrapassin injustificadament i de manera desorbitada.

Si el client cancel·la l’encàrrec injustificadament, està obligat a abonar la quantitat completa segons les condiciones que s’hagin acordat o, si no n’hi ha, segons aquestes condicions generals. La cancel·lació de l’encàrrec s’ha d’efectuar per escrit.

En cas que el client no pugui mantenir els seus compromisos, a causa de fallida, dissolució o d’altres, es compromet a informar immediatament a VERSITALIE, S.L. de la situació. VERSITALIE, S.L. pot cancel·lar immediatament l’encàrrec totalment o  parcial i exigir-ne el pagament immediat.

 

4. Preus i tarifes

Els preus i tarifes són sense compromís i s’han d’entendre en euros, llevat que s’indiqui expressament el contrari.

Els preus es calculen per document, en paraules o per línia estàndard (55 pulsacions) segons correspongui i s’indiqui en el pressupost.

Els preus poden variar segons el grau de dificultat, la urgència i el format, entre altres factors.

S’entén que els preus i tarifes no inclouen impostos, llevat que s’indiqui expressament el contrari.

 

5. Realització de l'encàrrec

L’encàrrec s’ha de dur a terme d’acord amb els principis generals de la professió.

Les traduccions han de ser completes, fidels a l’original i s’han de fer amb la màxima qualitat possible.

VERSITALIE, S.L. es reserva el dret de contractar els serveis de tercers en qualsevol moment per dur a terme un encàrrec sense tenir l’obligació d’informar-ne al client.

Qualsevol contacte entre el client i el tercer que contracti VERSITALIE, S.L. ha de tenir l’aprovació de VERSITALIE, S.L., i se n’ha de notificar a l’agència de traducció, tant si el contacte parteix del client, com si parteix del tercer.

Sense l’aprovació expressa de l’agència de traducció, el client no està autoritzat a posar-se en contacte ni per a aquest encàrrec ni per a posteriors (durant dos anys des de l’últim encàrrec) amb el traductor.

 

6. Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament només són vinculants després de la confirmació expressa per part de VERSITALIE, S.L.

Tota referència horària es correspon amb l’horari peninsular espanyol (GMT + 1).

En cas que VERSITALIE, S.L. no pugui respectar el termini de lliurament, n’ha d’informar com més aviat millor al client i ha d’acordar-hi un altre termini de lliurament. Es considera que el lliurament ha tingut lloc quan s’ha dut a terme de manera demostrable segons la modalitat acordada (de manera física o en format electrònic) i en el lloc concertat.

Es considera que no s’ha respectat el termini de lliurament quan el lliurament s’endarrereixi més de 24 hores i el client hagi informat de la situació a VERSITALIE, S.L. de manera demostrable per correu electrònic o telèfon amb prou temps.

 

7. Responsabilitat i reclamacions

VERSITALIE, S.L. només es responsabilitza dels danys causats per negligència pròpia de manera directa i demostrable. La responsabilitat de VERSITALIE, S.L. es limita en qualsevol cas a la quantia que s’hagi acordat per a l’encàrrec i que es reflecteixi en el pressupost corresponent.

VERSITALIE, S.L. no es fa responsable dels perjudicis causats a conseqüència de la suspensió obligada del nostre funcionament, especialment i a títol merament enunciatiu, a causa de supòsits de força major, fenòmens naturals, alteracions del trànsit, vagues, disturbis, atemptats terroristes, alteracions de l’ordre públic, fallades de comunicacions o de transmissió de dades, fallades de servidors propis o de tercers. En aquests casos d’excepció, VERSITALIE, S.L. es reserva el dret de cancel·lar l’encàrrec totalment o  parcial.

El client garanteix que està en possessió de tots els drets d’autoria sobre el material que és objecte de l’encàrrec.

VERSITALIE, S.L. no es fa responsable de possibles perjudicis sobre els drets d’autoria de tercers.

El client és l’únic responsable de l’ús que doni al servei o producte que subministri VERSITALIE, S.L.

VERSITALIE, S.L. no assumeix cap responsabilitat per les errades causades per la possible redacció ambigua o defectuosa del document original que subministri el client.

VERSITALIE, S.L. fa servir programes antivirus i tallafocs per tal de protegir-se de possibles atacs informàtics; no obstant això, no es fa responsable dels perjudicis causats per la possible transmissió al client de virus, cucs, troians, spyware, etc. El client té l’obligació de verificar que els fitxers informàtics estan nets de qualsevol tipus de virus o codi danyós abans d’enviar-los a VERSITALIE, S.L., i així mateix es compromet a verificar la neteja i integritat dels fitxers informàtics que rebi de VERSITALIE, S.L. abans de fer-ne ús. En cas que els nostres sistemes informàtics s’infectin per causes imputables al client, VERSITALIE, S.L. es reserva el dret de cancel·lar l’encàrrec totalment o parcial.

Les reclamacions han de tenir lloc en un termini màxim de dos mesos a partir de la data de lliurament de cada encàrrec o d’alguna part de l’encàrrec. Les possibles errades en la traducció s’han d’assenyalar i fonamentar. En cas que la reclamació sigui fonamentada, VERSITALIE, S.L. està obligada i autoritzada a corregir la feina.

Qualsevol modificació del producte posterior al lliurament al client anul·la qualsevol responsabilitat de VERSITALIE, S.L. sobre això.

VERSITALIE, S.L. no es responsabilitza dels danys que es produeixin per la venda o transmissió no revisada del producte o servei a tercers.

VERSITALIE, S.L. no es fa responsable dels danys que es produeixin pel deteriorament o la pèrdua d’informació o documents que rebi del client.

El client es fa responsable de qualsevol errada provocada per errades en la seva  terminologia.

L’agència de traducció no es responsabilitza dels danys ocasionats per la venda o transmissió no revisada del producte o servei a tercers.

El client es compromet a remetre a l’agència de traducció únicament còpies de les dades que s’han de tractar; en cap cas (llevat si és estrictament necessari) ha d’enviar els originals. L’agència de traducció no es fa responsable dels danys que es produeixin pel deteriorament o la pèrdua d’informacions o documents que rebi per part del client.

L’agència de traducció té una assegurança de responsabilitat civil professional, per la qual cosa pot respondre davant de possibles danys amb un màxim de 300.000 euros per sinistre i un màxim de 600.000 euros per any.

 Les errades en la traducció poden consistir en un dels diversos punts que aquí s’enuncien:

 1. Errades gramaticals i ortogràfiques.

2. Parts sense traduir.

3. Traduccions amb un sentit clarament equivocat.

No es poden considerar errades en les traduccions:

1. Qüestions d’estil i gust.

2. Errades ocasionades per ambigüitats en el text original.

3. Diferències en la terminologia emprada (tret que el client hagi facilitat un llistat o informació clara sobre això).

 

8. Condicions de pagament, honoraris i retribució

La factura s’emet i es lliura al client en concloure l’encàrrec, llevat que s’acordi expressament d’una altra manera.

El pagament s’ha de dur a terme dins dels 30 dies següents al lliurament, tret que s’acordi expressament d’una altra manera, i s’ha de fer mitjançant transferència bancària.

Pel que fa als encàrrecs que es duguin a terme per primera vegada, VERSITALIE, S.L. es reserva el dret de sol·licitar-ne el pagament per endavant.

En els encàrrecs superiors a € 2.000,- VERSITALIE, S.L. pot exigir el pagament a compte de l’import íntegre o d’una part.

Si el client s’endarrereix en el pagament, VERSITALIE, S.L. es reserva el dret d’exigir interessos de demora, d’acord amb l’Article 7 de la Llei 3/2004 sobre Morositat. El tipus legal d’interès de demora que el deutor està obligat a pagar és la suma del tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu a la seva operació principal de finançament més recent efectuada abans del primer dia del semestre natural de què es tracti més set punts percentuals.

En qualsevol cas, el client que efectua l’encàrrec (acceptació del pressupost) és el primer i únic responsable final del pagament dels serveis contractats, fins i tot en els supòsits en què no sigui el destinatari final de l’encàrrec o que efectuï l’encàrrec en nom de tercers.

 

9. Dret d'us i copyright

Tots els drets d’ús i autoria han de romandre en possessió de l’agència de traducció. El client està autoritzat a utilitzar i modificar el material que s’ha encarregat i abonat a VERSITALIE, S.L.

El client no està autoritzat a utilitzar el material encarregat fins al pagament complet del preu que s’hagi acordat pel servei, d’acord amb les condicions de pagament que s’especifiquen en el pressupost, en la factura, en aquestes condicions generals o les que s’acordin expressament en cada cas. En aquest sentit, qualsevol ús d’una traducció o servei que no s’hagi abonat totalment, d’acord amb les condicions de pagament corresponents que s’hagin acordat i acceptat, constitueix un supòsit d’ús il·lícit i apropiació indeguda, en aquest cas VERSITALIE, S.L. es reserva el dret d’actuar contra l’infractor amb tots els mitjans jurídics i administratius que tingui al seu abast.

 

10. Lliurament i/o transmissió

Tant el lliurament físic com la transmissió electrònica es duen a terme sota la responsabilitat del client.

VERSITALIE, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la possible transmissió defectuosa dels arxius ni per la pèrdua o extraviament durant el transport físic o transmissió electrònica del producte. No obstant això, es compromet a guardar una còpia dels treballs, tret que s’hagi acordat d’una altra manera.

 

11. Confidencialitat

VERSITALIE, S.L. es compromet a mantenir en confidencialitat tots els documents i informacions que rebi del client per dur a terme l’encàrrec.

Tots els traductors, professionals autònoms i altres empleats que col·laboren amb VERSITALIE, S.L. han signat un acord de confidencialitat i, per tant, estan obligats a mantenir en confidencialitat totes les informacions referents als encàrrecs que gestioni VERSITALIE, S.L.

 

12. Protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa de desenvolupament, el client queda informat i dóna el seu consentiment, en la mesura en què sigui legalment necessari, sobre les circumstàncies següents:

1. Les seves dades personals s’incorporaran i tractaran en els fitxers de dades personals dels quals és titular i responsable VERSITALIE, S.L., amb la finalitat de gestionar el servei contractat, per a l’ús intern, oferta i realització d’operacions, així com per a la gestió administrativa, econòmica i comptable que es derivi de la prestació d’aquest servei.

2. VERSITALIE, S.L. pot comunicar o cedir les seves dades a altres entitats relacionades amb la prestació de serveis de l’entitat o auxiliars d’aquestes entitats, per a les finalitats indicades, (com col·laboradors, entitats financeres, assessories,…), en els termes que preveu la indicada Llei.

3. Com a titular de les dades referides, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, davant de VERSITALIE, S.L., en el seu domicili, carrer Beethoven 15, 4a planta – 08021 Barcelona.

 

13. Jurisdicció

Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar d’aquestes condicions generals i dels encàrrecs o serveis que es regeixen per aquestes condicions, s’ha de sotmetre a la  jurisdicció exclusiva dels Tribunals de Barcelona. Qualsevol qüestió legal s’ha de sotmetre a la legislació espanyola.

 

14. Modificacions de les condicions generals de contractació

VERSITALIE, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís les condicions generals de contractació, així mateix es compromet a mantenir accessibles al client les condicions generals de contractació.

Qualsevol versió nova de les condicions generals de contractació invalida les que s’hagin elaborat en dates anteriors.

 

 

 

 

Darrera actualització 31-03-2016